Klauzula Informacyjna

Twoje instalacje elektryczne

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ESPE Paweł Goldsztajn z siedzibą w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 107C wpisany do rejestru CEiDG pod nr NIP: 6581803056.
 2. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc pod adres emial: rodo@espe.net.pl
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zawartej z Państwem umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO). Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit c RODO).
 4. Odbiorcami/kategoriami odbiorców Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym: dostawca usług IT, biuro rachunkowe, organy administracji publicznej, banki.
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres obowiązujący zgodnie z przepisami prawa, wymagany dla przechowywania dokumentacji księgowej, nie krótszy niż 5 lat od zakończenia okresu obrotowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego.
 7. Posiadacie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki wymienione w art. 17 i 18 RODO.
 8. Posiadacie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 9. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Posiadcie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Posiadcie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie danych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może jednak skutkować brakiem mozliwości należytego wykonania umowy.
 13. Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się


Call Now Button